به گزارش افتاب ایران ; جدول تغییر شاخص های مهم نسبت به یکشنبه زیر میباشد.