تسنیم : مسئولان سعودی برای تشکیل نیروی نظامی عشایری عربی تحت حمایت خود با شیوخ عشایر شمال سوریه به گفتگو نشستند.

 

 منابع آگاه عربی اعلام کردند، مسئولان سعودی به منظور تشکیل نیروی نظامی عشایری عرب، سرگرم گفتگو با شیوخ عشایر شمال سوریه هستند و می خواهند آنها را تحت نظارت و حمایت خود قرار دهند.

 

گویا تشکیل نیروهای نظامی عشایری به بیش از دو ماه پیش باز می گردد. این گام عربستان سعودی بیشتر در چارچوب تلاش این کشور برای پر کردن خلائی است که چند ماه بعد و پس از خروج نیروهای آمریکا د ر سوریه بوجود آمده است.

 

به عقیده یک کارشناس سوری، تشکیل نیروهای نظامی عشایر در شمال سوریه، شبیه همان کاری است که آمریکا در عراق تحت عنوان شوراهای بیداری انجام داد.