اگر شخصی در گدازه های آتشفشانی بیفتد چه اتفاقی رخ می دهد؟

   اسپوتنیک: دانشمندان آمریکایی بر روی این موضوع بررسی کردند اگر شخصی داخل مواد مذاب آتشفشانی بیفتد چه اتفاقی برای او رخ خواهد داد. به گفته اریک کلمتی، زمین...

ادامه مطلب ...