مصاحبه جال همسر زیدان / همسرم ده درصد حقوقش را زکات می داد

    العالم : همسر زیدان که با روزنامه پاریس اسپورت در مورد شوهرش مصاحبه کرد، چند نکته جالب گفت که ذهن همه را به خود مشغول کرد.   وی گفت که وقتی زیدان از او خوشش...

ادامه مطلب ...